Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

For English scroll down.

Pokud jste mým zákazníkem nebo návštěvníkem webu, svěřujete mi své osobní údaje. Já zodpovídám za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v souvislosti s GDPR (Nařízení o ochraně osobních údajů).

Jsem Anna Fiľová, IČ: 06116027, se sídlem Tuřanka 1238/36, 627 00 Brno - Slatina zapsaná v živnostenském rejstříku.

Vaše osobní údaje zpracovávám jako správce, tj. určuji, jak budou osobní údaje zpracovávány a za jakým účelem, po jak dlouhou dobu a vybírám případné další zpracovatele, kteří mi se zpracováním budou pomáhat.

Prohlašuji, že jako správce vašich osobních údajů splňuji veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen "Nařízení") a tedy že:

 • budu zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu,
 • plním dle článku 13 GDPR informační povinnost ještě před zahájením zpracování osobních údajů,
 • umožním vám a budu vás podporovat v uplatňování a plnění vašich práv podle zákona o ochraně osobních údajů a GDPR

ROZSAH OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ÚČELY ZPRACOVÁNÍ

Zpracovávám osobní údaje, které mi svěříte sami, a to z následujících důvodů (pro naplnění těchto účelů):

 • ·Poskytování služeb, plnění smlouvy

Vaše osobní údaje (fakturační údaje a kontaktní údaje, jméno, email, telefon, adresa) nezbytně potřebuji k plnění smlouvy (např. osobní, telefonické a emailové konzultace, doprovod k porodu, vedení semináře, atd.). Kromě uvedení údajů do webových formulářů půjde o údaje poskytnuté při osobním kontaktu, telefonicky, mailem nebo jinými komunikačními prostředky (sms zprávy, zprávy v aplikacích typu skype, email, FB messenger).

 • Vedení účetnictví

Jste-li mými zákazníky, vaše osobní údaje (fakturační údaje) nezbytně potřebuji, abych vyhověla zákonné povinnosti pro vystavování a evidenci daňových dokladů.

 • Fotografie a video záznamy ze seminářů

Na některých mých živých akcích - seminářích, setkáních, pořizuji výslovně se souhlasem všech zúčastněných fotografickou dokumentaci. Fotografie používám v propagačních materiálech, především na webu a facebookové stránce. U těchto materiálů nikdy nenajdete jména účastníků, jedině pokud by se jednalo o referenci, a to na základě souhlasu.

Osobní údaje mohou spadat do kategorie "běžných osobních údajů" anebo může jít o zvláštní kategorie údajů, tj. citlivé údaje, kdy pro jejich zpracování právní předpisy stanoví přísnější podmínky.

 • Běžné osobní údaje, které zpracováváme:

Jméno, příjmení, adresa, e-mail, IP adresu, cookies, informace o objednaných službách, osobní údaje sdělené v průběhu individuálních sezení nebo seminářů, fotografie z mých seminářů.

 • Zvláštní kategorie osobních údajů ("citlivé" osobní údaje), které zpracovávám s Vaším výslovným souhlasem:

Při individuálních sezeních klienti sdílí a sdělují některé údaje o svém zdravotním stavu (aktuálním rozpoložení fyzickém i psychickém i stavu minulém). Tyto údaje dále archivuji vzhledem k charakteru poskytované služby dlouhodobě (v běhu měsíců) archivuji a zpracovávám ve spojení s klienty pro zodpovězení jejich dotazů. V anonymizované podobě pak ke sdílení zkušeností pro další klienty a zájemce o produkty a služby, pro statistiku doprovázených porodů sdružení Českých dul, k supervizi mého odborného přístupu s odborníky. Obdobně bývají účastníky sdělovány údaje o zdravotním stavu i na živých seminářích/akcích, tyto informace nejsou nijak archivovány ani dále zpracovávány, jsou použité jenom při zodpovídání na dotazy a vysvětlení pro jiné účastníky.

Vaše osobní údaje si ponechávám po dobu 5 let, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsem v konkrétních případech neuvedla jinak.

COOKIES

Při procházení mých webových stránek zaznamenávám vaši IP adresu, jak dlouho se na stránce zdržíte a ze které stránky přicházíte. Používání cookies pro měření návštěvnosti webu a přizpůsobení zobrazení webových stránek vnímám jako svůj oprávněný zájem správce, neboť věřím, že díky tomu vám můžu nabídnout ještě lepší služby.

Naše webové stránky lze procházet také v režimu, který neumožňuje sbírání osobních údajů, protože používání cookies můžete na svém počítači v internetovém prohlížeči zakázat.

Koho využíváme pro zpracování?

Služby Google Analytics, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Google Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.google.com/intl/cs/policies/privacy/#nosharing.

Služby Facebook Pixel, provozované společností Facebook Inc., sídlem 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy

PŘEDÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ TŘETÍM OSOBÁM

Pro zajištění některých konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážu zajistit vlastními silami, využívám služeb a aplikací zpracovatelů, kteří se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Se zpracovateli uzavírám písemné smlouvy, ve kterých je sjednáno plnění povinností v oblasti ochrany osobních údajů, aby vaše údaje zůstaly v bezpečí.

Zejména se jedná o poskytovatele datových úložišť a softwarových aplikací a služeb:

 • Webnode
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics, Google Disk, Gmail, Kontakty, Kalendář
 • iÚčto
 • OneDrive
 • Trello
 • JotForm
 • MailChimp

Je možné, že se v budoucnu rozhodnu využít další aplikace či zpracovatele, pro usnadnění a zkvalitnění zpracování. Slibuji vám však, že v takovém případě při výběru budu na zpracovatele klást minimálně stejné nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování jako na sebe.

PŘEDÁVÁNÍ DAT MIMO EVROPSKOU UNII

Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: ani.filova@gmail.com

Máte právo na informace, které je plněno již touto informační stránkou se zásadami zpracování osobních údajů.

Podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:

 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů - tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
 • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budu moc ráda, pokud nejprve budete o tomto podezření informovat mě, abych s tím mohla něco udělat a případné pochybení napravit.

Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 21.5.2018 

Principles of processing and protection of personal data

If you are my customer, news subscriber, or visitor to the site, you are giving me your personal information. I am responsible for their protection and security. Please be aware of the privacy, policy, and rights you have in connection with the GDPR (Privacy Policy).

I am Anna Fiľová, IČ: 06116027, with registered office at Tuřanka 1238/36, 627 00 Brno - Slatina registered in the Trade Register.

I process your personal data as an administrator, that is, I determine how the personal data will be processed and for what purpose, for how long I choose and which additional processors will assist me with the processing.

I declare that, as the administrator of your personal data, I comply with all legal obligations required by applicable legislation, in particular Regulation (EC) No 2016/679 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95 / 46 / EC (General Regulation on the Protection of Personal Data) (formerly referred to as the "Regulation"), and that:

• I will process your personal data only on the basis of a valid legal reason, namely the legitimate interest, performance of the contract, legal obligation or consent,

• I comply with Article 13 of the GDPR Information Obligation prior to the processing of personal data,

• I will allow you and I will support you in the exercise and enforcement of your rights under the Personal Data Protection Act and the GDPR

SCOPE OF PERSONAL DATA AND PURPOSES OF PROCESSING

I process personal information you entrust to me for the following reasons (to fulfill these purposes):

Providing services, the performance of the contract

I need your personal information (billing information and contact details, name, email, phone, address) for the performance of the contract (eg. personal, telephone and email consultations, escorts, seminars, etc.). In addition to data from web forms, also data provided through personal contact, telephone, e-mail or other means of communication (sms messages, skype messages, email, FB messenger) are processed in order to fulfill the contract.

Bookkeeping

If you are my customers, I need your personal data (billing information) to comply with the legal obligation to issue and record tax documents.

• Photos and videos from seminars

At some of my live events - seminars, meetings, I make photographic documentation with the explicit consent of all participants involved. I use these photos in promotional materials, especially on the web and Facebook pages. For these materials, you will never find the names of the participants, unless it is a reference, on the basis of your consent.

Personal data may fall under the category of "normal personal data" or it may be a specific category of data, ie sensitive data when stricter conditions are laid down for its processing.

1. Common Personal Data We Process:

Name, surname, address, e-mail, IP address, cookies, information about ordered services, personal information communicated during individual sessions or seminars, photos from my seminars.

2. Specific categories of personal data ("sensitive" personal data) that I process with your explicit consent:

In individual sessions, clients share and communicate some information about their health status (current or past physical, psychological state). I further archive these data in view of the nature of the service I provide (over the months) for archiving and processing in connection with clients for answering their inquiries. In anonymous form, I share experiences with other clients and those interested in products and services and for the statistics of accompanied births for České Duly organization. Similarly, participants are sharing information about their health status on live seminars/events, this information isnot archived or further processed, they are used only for answering questions and explanations for other participants.

I retain your personal data for 5 years unless the law provides for a longer period of time to preserve it, or I have not stated otherwise in specific cases.

COOKIES

When you browse my web pages, I record your IP address, for how long you stay on the page and from which site you come from. I consider the use of cookies to track web site traffic and customize my website views as my administrator's legitimate interest because I believe I can offer you better services then.

Our website can also be browsed in a mode that does not allow the collection of personal data, because you can disable cookies on your computer in the Internet browser.

Who do I use for processing?

Google Analytics, operated by Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. The collected cookies are subsequently Google Inc. in accordance with the Privacy Policy available at https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/#nosharing.

Facebook Pixel, operated by Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA. The collected cookies are then processed by Facebook Inc. in accordance with the Privacy Policy available on the https://www.facebook.com/full_data_use_policy

SERVING THIRD PARTY PERSONAL DATA

For certain specific processing operations that I can not provide by myself, I use the services and applications of processors who specialize in such processing and are in line with GDPR. I am making a written contract with the processor, in which the fulfillment of the personal data protection obligations is arranged to keep your data safe.

In particular, it is a provider of data storage and software applications and services:

 • Webnode
 • Facebook - FB pixel
 • Google - Google Analytics, Google Disk, Gmail, Contacts, Calendar
 • iÚčto
 • OneDrive
 • Trello
 • JotForm
 • MailChimp

I may decide to use other applications or processors in the future to facilitate and improve processing. However, I promise you that in such a case I will treat the processor with at least the same security and processing requirements as we are on our own.

PROMOTING DATA OUTSIDE EUROPE UNION

We proces data exclusively in the European Union or in countries that provide an adequate level of protection on the basis of the European Commission's decision.

YOUR PERSONAL DATA PROTECTION RIGHTS

You have a number of rights in relation to the protection of your personal data. If you wish to use any of these rights, please contact us via e-mail: ani.filova@gmail.com

You have the right to information, that is already provided by this information page with the principles of processing your personal data.

According to the Personal Data Protection Act you have the right:

• ask us for information about the processing of your personal data

• request an explanation regarding the processing of your personal data

• request us access to these data and update or correct them

• request us to delete this personal data - this deletion will result in the termination of the negotiation of the contract, if not yet fulfilled

• in the event of any doubt as to the fulfillment of the obligations related to the processing of personal data, contact us or the Office for Personal Data Protection. I will be glad if you first inform me about this suspicion, so I can do something about it and correct any mistakes.

These privacy policies apply from May 21, 2018